Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Gmina Brody

Brody – układ urbanistyczno-architektoniczny barokowy. Zespół pałacowo-parkowy  hrabiego Heinricha von Brühla (wybudowany w latach 1741–1753)
Brama Zasiecka wybudowana w z okazji przyjazdu Augusta III (1748);
kościół parafialny (barokowy), wzniesiony w XVII w.;
Koło - kościół wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku;  granitowy krzyż pokutny- z dwóch stron krzyża umieszczony został relief miecza- narzędzia zbrodni;
Zasieki - fragmenty zburzonych mostów i ciągi dawnych ulic; cmentarz żydowski
Biecz - zabytkowy kościół barokowy zbudowany na planie krzyża greckiego;
Jeziory Dolne - ruiny kościoła poewngelickiego;
Jeziory Wysokie - wieża przeciwpożarowa spełniająca jednocześnie funkcję wieży widokowej, oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

Gubin

Gubin  - Kościół Farny - jeden z największych zabytków architektury gotyku w zachodniej części Polski. Budowany od XIV do XVI wieku; Wieża Bramy Ostrowskiej - zabytek wraz z fragmentami muru obronnego pochodzi z przełomu XV i XVI wieku;
Łomy - 4 domy mieszkalne z lat 1728-1746.
Chlebowo - kościół parafialny p.w. św. Józefa zbudowany w XIII wieku, przebudowany w wieku XV.
Dobrzyń - wieś łużycka - zabytkowe założenia przestrzenne - owalnica oraz budynki mieszkalne
Sękowice - kościół filialny p.w. Św. Rodziny z XVI - XVII wieku oraz wieża obronna z XIV wieku.
Polanowice - wieś jest historyczną Nemczą wymienianą w dokumencie cesarskim z 1000 roku, dom mieszkalny nr 18 wraz z budynkami gospodarczymi.
Grabice - dwór z końca XVIII wieku.
Luboszyce - zespół pałacowy z XVIII wieku
Kaniów - zespół podworski oraz zabudowania folwarczne z XVIII- XIX wieku.
Stargard Gubiński - kościół parafialny p. w. św. Józefa zbudowany w XIV wieku, rozbudowany w XVIII wieku.
Gębice - ruiny zespołu pałacowego.
Starosiedle - kościół parafialny p.w. św. Jana od Krzyża z XVIII wieku oraz zabudowa mieszkalna wsi i folwarku.
Strzegów - kościół parafialny p.w. św. Antoniego z XV wieku.
Mielno - kościół parafialny p.w. św. Franciszka oraz domy mieszkalne.

Gmina Jasień

Jasień - jednonawowy kościół barokowy (1734);pałac w stylu barokowym użytkowany jako ratusz w latach 1881-1945;
Jabłoniec - barokowy kościół, wzniesiony w latach 1717-1719;
Wicina - neogotycki kościół wzniesiony w XIX wieku;
stanowisko archeologiczne  obejmujące osadę obronną pochodzącą z kręgu kultury łużyckie z okresu halsztackiego;
Jasionna - pałac piętrowy, murowany z cegły, nakryty mansardowym dachem, zbudowany w 1775 roku;

Lipinki Łużyckie

Lipinki Łużyckie Kościół gotycki z XIV w., nawa i wieża z kamienia i cegły dobudowana w 1518 r. Gruntownie przebudowany w latach 1822-1823
Pietrzyków Kościół zbudowany w XIV w. z kamienia polnego i cegły w stylu gotyckim. Poważnie zniszczony pożarem w 1638 r. podczas wojny trzydziestoletniej. Odbudowany po 50-ciu latach. Przebudowany w 1884 r.

Gmina Łęknica

Łęknica - Park Mużakowski – park w stylu krajobrazowym
Szczególnie cennym fragmentem Parku Krajobrazowego ”Łuk Mużakowski” jest XIX wieczny ogród angielski usytuowany po obu stronach Nysy Łużyckiej. Jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego, a 2 lipca 2004 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Gmina Lubsko

Lubsko - kościół w stylu gotyckim - XVI w.;baszta obronna - XV w.;renesansowy Zamek - XVI w.;renesansowy Ratusz - XVI w.;kościół w stylu neogotyckim - XX w.;
Górzyn - wieża mieszkalna zbudowana w XV w.;
Osiek - ruiny dworku powstałego w XV w.;
Lutol - kościół późno klasycystyczny, zbudowany około 1830r.;
Chocicz - kościół zbudowany w roku 1687 w konstrukcji szachulcowe;
Dłużek - kościół zbudowany w XIV wieku, gruntownie przebudowany w roku 1752; Pałac zbudowany w XVII wieku, w nowszych czasach wielokrotnie przebudowywany, szczególnie w drugiej połowie XIX w.;
Raszyn - krzyż pokutny postawiony w miejscu zbrodni przez zabójcę w XVI wieku, w lesie - niedaleko duktu;
Tuchola Żarska - kościół zbudowany w 1597 roku, przebudowany w XVIII w.; 

Gmina Trzebiel

Trzebiel - zameczek trzebielski z początków XIV w.; pałac z początków XIV w. wielokrotnie przebudowywany, położony w niewielkim parku, w obecnej formie budowla barokowa z renesansowymi sklepieniami; mury miejskie z XIV w. w szczątkowej i fragmentarycznej formie; kamieniczki secesyjne usytuowane w centrum , szubienica – zabytek średniowiecznego sądownictwa(trzebielska szubienica jest jedną z siedmiu znajdujących się na Dolnym Śląsku, jedyną na Ziemi Lubuskiej; 582 stanowisk archeologicznych wynosi, najwięcej z nich znajduje się w okolicach Żarek Wielkich, Gniewoszyc, Niwicy i Trzebiela; parki podworskie i wiejskie znajdują się w Trzebielu, Rytwinach, Siedlcu, Strzeszowicach, Bronowicach, Dębince;
Buczyny - skansen przedstawiający m.in. budownictwo łużyckie;
Dębinka - kościół z drugiej połowy XIII w. jednonawowy z prostokątnym prezbiterium zespół pałacowy, zbudowany zapewne w XVI w., potem wielokrotnie przekształcany i rozbudowany;  park ma wiele gatunków starodrzewia;
Kamienica nad Nysą Łużycką - Kamień Diabelski, zwany też Głazem Krabata – granitowy głaz narzutowy, z którym związana jest jedna z najstarszych legend Dolnych Łużyc;
Mieszków - dwór z XIX w. fasada z widocznym ryzalitem zwieńczonym trójkątnym tympanonem;
Strzeszowice - kościół klasycystyczny z 1823r.  w pobliżu stoi nagrobek fundatorki kościoła Johanny Eleonory Petsch; park podworski
Żarki Wielkie - tablica upamiętniająca twórcę psychologii doświadczalnej G.T. Fechnera;kościół w stylu barokowym z końca XVII w; ruiny zamku rycerzy-rozbójników nad Nysą Łużycką
Niwica - mieszkał tu późniejszy noblista w dziedzinie chemii Walter H. Nerst;( tablica pamiątkowa na murze świetlicy wiejskiej); kościół romański z drugiej połowy XIIIw.

Gmina Tuplice

Tuplice kościół wybudowany w pierwszej połowie XIV wieku, z kamienia polnego, na planie wydłużonego prostokąta, zabytkowa linia kolejowa z 1858 roku i dworzec z 1871 roku,
Chełmica park przypałacowy z dwoma stawami i ruiną pałacyku oraz zabudową folwarczną z przełomu XIX i XX w.
Matuszowice budynek dawnej kordegardy z VIII w wraz z parkiem wiejskim z przełomu XVIII/XIX- matuszowicki dąb szypułkowy o obwodzie pnia 520 cm i rozpiętości korony około 30 cm.
Grabów - dwór, XVIII/XIX,
Nowa Rola (zespół folwarczny oraz kościół z 1867roku).
Czerna - karczma, XVIII w.


Park krajobrazowy „Łuk Mużakowa”

Położony na terenie gmin: Brody, Tuplice, Trzebiel i miasta Łęknica, o łącznej powierzchni 18200 ha. Jest to twór geomorfologiczny w postaci wału leżącego na granicy Polski, Brandenburgii i Saksonii. Struktura geologiczna „Łuku Mużakowa” powstała w czasie zlodowaceń. Jest to obszar podlegający od 2001 r. ochronie w formie parku krajobrazowego. Teren ten wyróżnia się wieloma elementami, często o wartości krajobrazowej w skali ponadlokalnej. Przede wszystkim zwraca uwagę ukształtowanie terenu w postaci wielkiej moreny czołowej o kształcie podkowy. Uważany jest za największy tego typu twór na świecie.

Rezerwat „Nad Młyńską Strugą”

Jest obszarem typu leśnego, z dobrze zachowanym lasem grądowym i bogatym wielogatunkowym runem, objęty częściową ochroną, znajdujący się w części południowo-wschodniej Łęknicy nad rzeczką Skrodą. Na obszarze rezerwatu występuje znaczna różnorodność siedlisk leśnych, wynikająca ze zróżnicowania warunków glebowych.

Rezerwat obejmuje swym zasięgiem użytek ekologiczny „Bagna nad Nysą” o łącznej powierzchni 14,52 ha, położony ok. 3 km na południe od miejscowości Łęknica, stanowiący kompleks 5 bagien i oczek wodnych rozmieszczonych w dolinie Nysy.

Rezerwat „Mierkowskie wydmy” (Mierkowskie Suche Bory)

Rezerwat przyrody w gminie Lubsko, którego przedmiotem ochrony są śródleśne wydmy oraz zachowanie szerokiego spektrum ekosystemów borowych.

Rezerwat „Żurawno”

Rezerwat na terenie gmin Brody, Lubsko i Tuplice, chroniący ekosystem wodno – błotny ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Rezerwat florystyczny „Wrzosiec”

Na terenie gminy Lipinki Żarskie, chroniący fragment boru bagiennego z wrzoścem, oraz licznie występującymi bagnem zwyczajnym, przygiełką białą i borówką bagienną.

Rezerwat Przyrody „Uroczysko Węglińskie”

o powierzchni 6,95 ha, położony około 3 km od wsi Mielno. Obejmuje on stary drzewostan dębowy i bukowy w wieku 100 - 200 lat z kilkunastoma egzemplarzami pomnikowymi w tym: 3 dęby o obwodzie 300 cm, modrzew o obwodzie 170 cm i sosna o obwodzie 200 cm.

Rezerwat przyrody „Dębowiec”

o powierzchni 9,73 ha, jest to jeden z nielicznych w Polsce rezerwatów faunistycznych. Obejmuje las dębowy w wieku 100 - 200 lat, gdzie występuje największy chrząszcz środkowo-europejski tzw. jelonek rogacz oraz kozioroga dębosza.

Krzesiński Park Krajobrazowy

o powierzchni 8.546 ha, z czego 4.770 ha położone jest w północnej części Gminy Gubin. Na terenie parku znajduje się jezioro Borek. Przedmiotem ochrony są walory przyrodnicze i krajobrazowe: pradoliny Odry i doliny Nysy Łużyckiej, których wody na odcinku 35 km wchodzą w skład obszaru Parku.


Użytki ekologiczne


„Śródleśne oczka”, „Bagna przy rosochatych sosnach”, „Ruskie stawy”, „Bagna jasieńskie”, ”Bagna przy Rabym Kamieniu”, „Bagna nad Nysą”, „Długosz królewski”, „Żekieciowa Dabrowa”, „Żurawie Bagna” i inne, będące pod ochroną pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania

Pomniki przyrody

Na obszarze działania LGD, znajduje się 25 pomników przyrody, w tym 4 grupy drzew - łącznie 43 drzewa; na uwagę zasługuje egzemplarz 150-letniej sosny o oryginalnym układzie ośmiu konarów (Ośmiornica) rosnący koło wsi Proszów, a także powierzchniowy pomnik przyrody pod nazwą „Bór suchy” z sosną w wieku około 200 lat rosnący na ubogim siedlisku oraz pomnikowy dąb w miejscowości Zajączek. Osobliwym pomnikiem przyrody jest owiany legendami Kamień Krabata-Diabelski Kamień.

 
Pojezierze antropogeniczne  - wypełnione wodą o różnym zabarwieniu dzięki nasyceniu minerałami. Tworzą w ten sposób niezwykle malowniczy obszar zwany „pojezierzem antropogenicznym”.

 

Brody Gubin gmina Miasto Gubin Jasień Lipinki Lubsko Łęknica Trzebiel Tuplice
BRODY gm.GUBIN m. GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Korzystamy z plików cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.