LGD Grupa Łużycka

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” powstało w 2008 roku jako partnerstwo trójsektorowe, składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD działa jako stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego mającym na celu działanie na rzecz wspierania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka" zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000314959

Nr rachunku bankowego Stowarzyszenia: 52 1090 1564 0000 0001 3366 9794

Cele Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz wspierania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców, a w szczególności:

 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców,
 • działanie na rzecz rozwoju z udziałem lokalnej społeczności,
 • aktywizowanie ludności wiejskiej i miast do 20 000 mieszkańców,
 • realizacje założeń Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez LGD,
 • promocja obszaru i ich zasobów,
 • pozyskiwanie partnerów oraz innych źródeł finansowania działań stowarzyszenia oraz przygotowywanie i realizacje innych projektów współfinansowanych w ramach programów pomocowych oraz innych środków Unii Europejskiej,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

 

Ponadto, celami Stowarzyszenia są:

 • działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 • działalność kulturalna,
 • działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrona środowiska,
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 • dobroczynność,
 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,
 • kult religijny.