LGD Grupa Łużycka

Lista wniosków złożonych w naborze trwającym od 17.07 do 30.07.2014

Lista złożonych wniosków

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Województwa Lubuskiego
na wniosek
Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa  Łużycka” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych projektów

  • termin składania wniosków: 17.07.2014 r. – 30.07.2014 r.
  • limit dostępnych środków: 231 260,06 zł

 

operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

  • termin składania wniosków: 17.07.2014 r. – 30.07.2014 r.
  • limit dostępnych środków:657 996,44 zł

   

operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  • termin składania wniosków: 17.07.2014 r. – 30.07.2014 r.
  • limit dostępnych środków: 320 554,00 zł

 

operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  • termin składania wniosków: 17.07.2014 r. – 30.07.2014 r.
  • limit dostępnych środków:100 000,00 zł

 

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji: min. 10 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

 

 

Miejsce i tryb składania wniosków– wersję papierową wniosku o przyznanie pomocy oraz jego wersję  elektroniczną na nośniku danych (w przypadku małych projektów) należy składać bezpośrednio w biurzeStowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, 68 – 300 Lubsko, ul. Kopernika 19, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00.
 

Szczegółowe informacjedotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz  z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”: www.grupaluzycka.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.

 

Dodatkowo informacji udziela:

Magdalena Poźniak, tel. 68 457 61 50 (Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi),

Magdalena Średniawa,tel.68 457 61 50 (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej).

                                                       


 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi