Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Helena Miklaszewska – Prezes

Justyna Mazur-Franczak – Wiceprezes

Joanna Nesterowicz – Wiceprezes

Małgorzata Brzyśkiewicz – Skarbnik

Krzysztof Dziurdziewicz – Sekretarz

Bożena Jabłońska – członek

Sławomir Muzyka – członek

Małgorzata Zimna – członek

 
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
 1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie projektów uchwał,
 5. Powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
 6. Ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
 7. Ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 8. Opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
 9. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 10. Realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
 11. Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
 12. Wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 13. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu,
 14. Dwa razy do roku przygotowanie i przekazywanie wśród członkom Stowarzyszenia informacji o działaniach i zamierzeniach Zarządu.
 15. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

Regulamin Pracy Zarządu do pobrania

 

Brody Gubin gmina Miasto Gubin Jasień Lipinki Lubsko Łęknica Trzebiel Tuplice
BRODY gm.GUBIN m. GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Korzystamy z plików cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.