LGD Grupa Łużycka

Zarząd Stowarzyszenia

Helena Miklaszewska – Prezes

Justyna Mazur-Franczak – Wiceprezes

Joanna Nesterowicz – Wiceprezes

Małgorzata Brzyśkiewicz – Skarbnik

Krzysztof Dziurdziewicz – Sekretarz

Bożena Jabłońska – członek

Sławomir Muzyka – członek

Małgorzata Zimna – członek

 
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
 1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie projektów uchwał,
 5. Powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
 6. Ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
 7. Ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 8. Opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
 9. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 10. Realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
 11. Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
 12. Wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 13. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu,
 14. Dwa razy do roku przygotowanie i przekazywanie wśród członkom Stowarzyszenia informacji o działaniach i zamierzeniach Zarządu.
 15. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

Regulamin Pracy Zarządu do pobrania