Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka” jest Dyrektor biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19, 68 – 300 Lubsko.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez e-mai:  biuro@grupaluzycka.pl, telefonicznie pod nr tel. 68 457 61 50.

3.    Administrator danych osobowych – Dyrektor Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, przetwarza Pani/Pana dane osobowe  w celu:

 1) wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” oraz innych prawnych obowiązków, w tym umownych oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:

1) przez czas wykonania zadań Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, oraz innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub

2) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub

3) przez czas, w którym Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, prawne, doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.

6. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” może być zobowiązane do przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) danych osobowych do organów Unii Europejskiej, a także do Państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z regulacjami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

4)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

5)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

6)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

      - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86.

9.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Brody Gubin gmina Miasto Gubin Jasień Lipinki Lubsko Łęknica Trzebiel Tuplice
BRODY gm.GUBIN m. GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Korzystamy z plików cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.