LGD Grupa Łużycka

PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027

Wsparcie przygotowawcze ma służyć procesowi przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na nowy okres finansowania 2021-2027. Rozpoczynamy wielokierunkowy proces, który pozwoli przygotować wielofunduszową LSR.

Projekt zakłada włączenie społeczności lokalnej do prac nad LSR za pomocą różnych narzędzi:

  • konsultacje z mieszkańcami – spotkania z mieszkańcami na terenie każdej z gmin objętych planowaną strategią – spotkania zaplanowano na wrzesień, podczas konsultacji wyłonimy mocne i słabe strony obszaru oraz określimy szanse i zagrożenia, a przede wszystkim nowe kierunki rozwoju;
  • strona internetowa – w naszym przypadku zakładka na stronie już istniejącej, będziemy w niej zamieszczać informacje o spotkaniach, ankiety dla mieszkańców oraz bieżące efekty prac nad strategią;
  • badania ankietowe, które przeprowadzimy w celu poznania opinii jak największej grupy mieszkańców – ich potrzeb, oczekiwań, preferowanych kierunków i celów rozwoju obszaru;
  • powołanie zespołu ds. LSR, który będzie w stałym kontakcie z mieszkańcami i sektorami gromadząc i analizując zgłaszane uwagi;
  • indywidualne konsultacje w biurze LGD.

Umowa – do pobrania