LGD Grupa Łużycka

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁÓWE LSR wraz z przedsięwzięciami

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

1. Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru LGD

1.1. Wspieranie inicjatyw wzmacniających więzi społeczne oraz działań aktywizujących grupy defaworyzowane

1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane

1.2. Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru LGD

1.2.1. Działania związane z pobudzaniem aktywności społeczno- zawodowej

1.3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej – rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD

2.1. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

2.2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej

3. Wzrost inicjatyw ukierunkowanych na turystykę i dziedzictwo lokalne

3.1. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru

3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej

3.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – ochrona zabytków i obiektów związanych z dziedzictwem lokalnym oraz wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem lokalnym

3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków

3.2.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym

3.3. Promocja obszaru LGD

3.3.1. Przedsięwzięcia służące promocji obszaru poprzez wykorzystanie wszelkiego rodzaju form przekazu