LGD Grupa Łużycka

Klauzula bezpieczeństwa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka” jest Dyrektor biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19, 68 – 300 Lubsko.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez e-mai:  biuro@grupaluzycka.pl, telefonicznie pod nr tel. 68 457 61 50.

3.    Administrator danych osobowych – Dyrektor Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, przetwarza Pani/Pana dane osobowe  w celu:

 1) wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” oraz innych prawnych obowiązków, w tym umownych oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:

1) przez czas wykonania zadań Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, oraz innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub

2) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub

3) przez czas, w którym Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, prawne, doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.

6. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” może być zobowiązane do przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) danych osobowych do organów Unii Europejskiej, a także do Państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z regulacjami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

4)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

5)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

6)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

      - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86.

9.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.