LGD Grupa Łużycka

Turystyka

drogowskaz.jpgBrody – układ urbanistyczno-architektoniczny barokowy. Zespół pałacowo-parkowy  hrabiego Heinricha von Brühla (wybudowany w latach 1741–1753)
Brama Zasiecka wybudowana w z okazji przyjazdu Augusta III (1748);
kościół parafialny (barokowy), wzniesiony w XVII w.;
Koło - kościół wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku;  granitowy krzyż pokutny- z dwóch stron krzyża umieszczony został relief miecza- narzędzia zbrodni;
Zasieki - fragmenty zburzonych mostów i ciągi dawnych ulic; cmentarz żydowski
Biecz - zabytkowy kościół barokowy zbudowany na planie krzyża greckiego;
Jeziory Dolne - ruiny kościoła poewngelickiego;
Jeziory Wysokie - wieża przeciwpożarowa spełniająca jednocześnie funkcję wieży widokowej, oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

drogowskaz.jpgGubin  - Kościół Farny - jeden z największych zabytków architektury gotyku w zachodniej części Polski. Budowany od XIV do XVI wieku; Wieża Bramy Ostrowskiej - zabytek wraz z fragmentami muru obronnego pochodzi z przełomu XV i XVI wieku;
Łomy - 4 domy mieszkalne z lat 1728-1746.
Chlebowo - kościół parafialny p.w. św. Józefa zbudowany w XIII wieku, przebudowany w wieku XV.
Dobrzyń - wieś łużycka - zabytkowe założenia przestrzenne - owalnica oraz budynki mieszkalne
Sękowice - kościół filialny p.w. Św. Rodziny z XVI - XVII wieku oraz wieża obronna z XIV wieku.
Polanowice - wieś jest historyczną Nemczą wymienianą w dokumencie cesarskim z 1000 roku, dom mieszkalny nr 18 wraz z budynkami gospodarczymi.
Grabice - dwór z końca XVIII wieku.
Luboszyce - zespół pałacowy z XVIII wieku
Kaniów - zespół podworski oraz zabudowania folwarczne z XVIII- XIX wieku.
Stargard Gubiński - kościół parafialny p. w. św. Józefa zbudowany w XIV wieku, rozbudowany w XVIII wieku.
Gębice - ruiny zespołu pałacowego.
Starosiedle - kościół parafialny p.w. św. Jana od Krzyża z XVIII wieku oraz zabudowa mieszkalna wsi i folwarku.
Strzegów - kościół parafialny p.w. św. Antoniego z XV wieku.
Mielno - kościół parafialny p.w. św. Franciszka oraz domy mieszkalne.

drogowskaz.jpgJasień - jednonawowy kościół barokowy (1734);pałac w stylu barokowym użytkowany jako ratusz w latach 1881-1945;
Jabłoniec - barokowy kościół, wzniesiony w latach 1717-1719;
Wicina - neogotycki kościół wzniesiony w XIX wieku;
stanowisko archeologiczne  obejmujące osadę obronną pochodzącą z kręgu kultury łużyckie z okresu halsztackiego;
Jasionna - pałac piętrowy, murowany z cegły, nakryty mansardowym dachem, zbudowany w 1775 roku;
 

drogowskaz.jpgLipinki Łużyckie Kościół gotycki z XIV w., nawa i wieża z kamienia i cegły dobudowana w 1518 r. Gruntownie przebudowany w latach 1822-1823
Pietrzyków Kościół zbudowany w XIV w. z kamienia polnego i cegły w stylu gotyckim. Poważnie zniszczony pożarem w 1638 r. podczas wojny trzydziestoletniej. Odbudowany po 50-ciu latach. Przebudowany w 1884 r.

 

drogowskaz.jpg Łęknica - Park Mużakowski – park w stylu krajobrazowym
Szczególnie cennym fragmentem Parku Krajobrazowego ”Łuk Mużakowski” jest XIX wieczny ogród angielski usytuowany po obu stronach Nysy Łużyckiej. Jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego, a 2 lipca 2004 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

drogowskaz.jpgLubsko - kościół w stylu gotyckim - XVI w.;baszta obronna - XV w.;renesansowy Zamek - XVI w.;renesansowy Ratusz - XVI w.;kościół w stylu neogotyckim - XX w.;
Górzyn - wieża mieszkalna zbudowana w XV w.;
Osiek - ruiny dworku powstałego w XV w.;
Lutol - kościół późno klasycystyczny, zbudowany około 1830r.;
Chocicz - kościół zbudowany w roku 1687 w konstrukcji szachulcowe;
Dłużek - kościół zbudowany w XIV wieku, gruntownie przebudowany w roku 1752; Pałac zbudowany w XVII wieku, w nowszych czasach wielokrotnie przebudowywany, szczególnie w drugiej połowie XIX w.;
Raszyn - krzyż pokutny postawiony w miejscu zbrodni przez zabójcę w XVI wieku, w lesie - niedaleko duktu;
Tuchola Żarska - kościół zbudowany w 1597 roku, przebudowany w XVIII w.;
 

drogowskaz.jpgTrzebiel - zameczek trzebielski z początków XIV w.; pałac z początków XIV w. wielokrotnie przebudowywany, położony w niewielkim parku, w obecnej formie budowla barokowa z renesansowymi sklepieniami; mury miejskie z XIV w. w szczątkowej i fragmentarycznej formie; kamieniczki secesyjne usytuowane w centrum , szubienica – zabytek średniowiecznego sądownictwa(trzebielska szubienica jest jedną z siedmiu znajdujących się na Dolnym Śląsku, jedyną na Ziemi Lubuskiej; 582 stanowisk archeologicznych wynosi, najwięcej z nich znajduje się w okolicach Żarek Wielkich, Gniewoszyc, Niwicy i Trzebiela; parki podworskie i wiejskie znajdują się w Trzebielu, Rytwinach, Siedlcu, Strzeszowicach, Bronowicach, Dębince;
Buczyny - skansen przedstawiający m.in. budownictwo łużyckie;
Dębinka - kościół z drugiej połowy XIII w. jednonawowy z prostokątnym prezbiterium zespół pałacowy, zbudowany zapewne w XVI w., potem wielokrotnie przekształcany i rozbudowany;  park ma wiele gatunków starodrzewia;
Kamienica nad Nysą Łużycką - Kamień Diabelski, zwany też Głazem Krabata – granitowy głaz narzutowy, z którym związana jest jedna z najstarszych legend Dolnych Łużyc;
Mieszków - dwór z XIX w. fasada z widocznym ryzalitem zwieńczonym trójkątnym tympanonem;
Strzeszowice - kościół klasycystyczny z 1823r.  w pobliżu stoi nagrobek fundatorki kościoła Johanny Eleonory Petsch; park podworski
Żarki Wielkie - tablica upamiętniająca twórcę psychologii doświadczalnej G.T. Fechnera;kościół w stylu barokowym z końca XVII w; ruiny zamku rycerzy-rozbójników nad Nysą Łużycką
Niwica - mieszkał tu późniejszy noblista w dziedzinie chemii Walter H. Nerst;( tablica pamiątkowa na murze świetlicy wiejskiej); kościół romański z drugiej połowy XIIIw
 

drogowskaz.jpgTuplice kościół wybudowany w pierwszej połowie XIV wieku, z kamienia polnego, na planie wydłużonego prostokąta, zabytkowa linia kolejowa z 1858 roku i dworzec z 1871 roku,
Chełmica park przypałacowy z dwoma stawami i ruiną pałacyku oraz zabudową folwarczną z przełomu XIX i XX w.
Matuszowice budynek dawnej kordegardy z VIII w wraz z parkiem wiejskim z przełomu XVIII/XIX- matuszowicki dąb szypułkowy o obwodzie pnia 520 cm i rozpiętości korony około 30 cm.
Grabów - dwór, XVIII/XIX,
Nowa Rola (zespół folwarczny oraz kościół z 1867roku).
Czerna - karczma, XVIII w.


lisc2.jpgPark krajobrazowy „Łuk Mużakowa”

Położony na terenie gmin: Brody, Tuplice, Trzebiel i miasta Łęknica, o łącznej powierzchni 18200 ha. Jest to twór geomorfologiczny w postaci wału leżącego na granicy Polski, Brandenburgii i Saksonii. Struktura geologiczna „Łuku Mużakowa” powstała w czasie zlodowaceń. Jest to obszar podlegający od 2001 r. ochronie w formie parku krajobrazowego. Teren ten wyróżnia się wieloma elementami, często o wartości krajobrazowej w skali ponadlokalnej. Przede wszystkim zwraca uwagę ukształtowanie terenu w postaci wielkiej moreny czołowej o kształcie podkowy. Uważany jest za największy tego typu twór na świecie.

lisc2.jpgRezerwat „Nad Młyńską Strugą”

Jest obszarem typu leśnego, z dobrze zachowanym lasem grądowym i bogatym wielogatunkowym runem, objęty częściową ochroną, znajdujący się w części południowo-wschodniej Łęknicy nad rzeczką Skrodą. Na obszarze rezerwatu występuje znaczna różnorodność siedlisk leśnych, wynikająca ze zróżnicowania warunków glebowych.

Rezerwat obejmuje swym zasięgiem użytek ekologiczny „Bagna nad Nysą” o łącznej powierzchni 14,52 ha, położony ok. 3 km na południe od miejscowości Łęknica, stanowiący kompleks 5 bagien i oczek wodnych rozmieszczonych w dolinie Nysy.

lisc2.jpgRezerwat „Mierkowskie wydmy” (Mierkowskie Suche Bory)

Rezerwat przyrody w gminie Lubsko, którego przedmiotem ochrony są śródleśne wydmy oraz zachowanie szerokiego spektrum ekosystemów borowych.

lisc2.jpgRezerwat „Żurawno”

Rezerwat na terenie gmin Brody, Lubsko i Tuplice, chroniący ekosystem wodno – błotny ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

lisc2.jpgRezerwat florystyczny „Wrzosiec”

Na terenie gminy Lipinki Żarskie, chroniący fragment boru bagiennego z wrzoścem, oraz licznie występującymi bagnem zwyczajnym, przygiełką białą i borówką bagienną.

lisc2.jpgRezerwat Przyrody „Uroczysko Węglińskie”
o powierzchni 6,95 ha, położony około 3 km od wsi Mielno. Obejmuje on stary drzewostan dębowy i bukowy w wieku 100 - 200 lat z kilkunastoma egzemplarzami pomnikowymi w tym: 3 dęby o obwodzie 300 cm, modrzew o obwodzie 170 cm i sosna o obwodzie 200 cm.

lisc2.jpgRezerwat przyrody „Dębowiec”
o powierzchni 9,73 ha, jest to jeden z nielicznych w Polsce rezerwatów faunistycznych. Obejmuje las dębowy w wieku 100 - 200 lat, gdzie występuje największy chrząszcz środkowo-europejski tzw. jelonek rogacz oraz kozioroga dębosza.

lisc2.jpgKrzesiński Park Krajobrazowy
o powierzchni 8.546 ha, z czego 4.770 ha położone jest w północnej części Gminy Gubin. Na terenie parku znajduje się jezioro Borek. Przedmiotem ochrony są walory przyrodnicze i krajobrazowe: pradoliny Odry i doliny Nysy Łużyckiej, których wody na odcinku 35 km wchodzą w skład obszaru Parku.


Użytki ekologiczne


„Śródleśne oczka”, „Bagna przy rosochatych sosnach”, „Ruskie stawy”, „Bagna jasieńskie”, ”Bagna przy Rabym Kamieniu”, „Bagna nad Nysą”, „Długosz królewski”, „Żekieciowa Dabrowa”, „Żurawie Bagna” i inne, będące pod ochroną pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania

Pomniki przyrody

Na obszarze działania LGD, znajduje się 25 pomników przyrody, w tym 4 grupy drzew - łącznie 43 drzewa; na uwagę zasługuje egzemplarz 150-letniej sosny o oryginalnym układzie ośmiu konarów (Ośmiornica) rosnący koło wsi Proszów, a także powierzchniowy pomnik przyrody pod nazwą „Bór suchy” z sosną w wieku około 200 lat rosnący na ubogim siedlisku oraz pomnikowy dąb w miejscowości Zajączek. Osobliwym pomnikiem przyrody jest owiany legendami Kamień Krabata-Diabelski Kamień.

 
Pojezierze antropogeniczne  - wypełnione wodą o różnym zabarwieniu dzięki nasyceniu minerałami. Tworzą w ten sposób niezwykle malowniczy obszar zwany „pojezierzem antropogenicznym”.