LGD Grupa Łużycka

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY (TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ), ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO (KONSERWACJA I RESTAURACJA ZABYTKÓW)

            Dla kogo?

 - osoby prawne posiadające siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim objętym LSR:

 • JST (jednostki samorządu terytorialnego) z wyłączeniem województwa,
 • NGO (organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, domy kultury itp.).

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

            Poziom dofinansowania

 • JST - dofinansowanie operacji w formie refundacji, stanowiące nie wyższej niż 63,63%,
 • NGO i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie wyższej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji.

Warunki jakie trzeba spełnić?

- koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

- operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD;

- inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości (posiadającej funkcję inną niż mieszkaniowa) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

- minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

- realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

- została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

- podmiot wykaże, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

 • ogólne, nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • zakup robót budowlanych lub usług;
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty;

·         zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą);

 • zakup nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów;
 • podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach operacji objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wzory dokumentów (wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, wniosek o płatność, umowa przyznania pomocy) są dostępne w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW.

 

 

 

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
450
2525
3259749
7573
4100801