LGD Grupa Łużycka

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dla kogo?

Osoby fizyczne:

- pełnoletnie;

- posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

- mające miejsce zamieszkania na obszarze jednej z gmin objętych LSR : Brody, Jasień, gmina i miasto Gubin, Lubsko, Lipinki Łużyckie., Łęknica, Tuplice, Trzebiel.

            Poziom dofinansowania:

PREMIA  finansowa w wysokości 60 000 zł wypłacana w dwóch transzach:

- 80% po podpisaniu umowy;

- 20% po zakończeniu realizacji operacji.

            Warunki jakie trzeba spełnić?

- koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

- operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD;

- inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości (posiadającej funkcję inną niż mieszkaniowa) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

- operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

- realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Pomoc przyznawana jest, jeżeli:

1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub napojów;

- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej;

- nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

2. zakłada we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:

- zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego i podlega tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

- utworzy co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji, na podstawie umowy o pracę i utrzymanie go do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3. osiągnie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

BIZNESPLAN – musi co najmniej zawierać:

 • opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
 • wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;
 • informacje dot. zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
 • wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
 • planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

Działalności gospodarcze wykluczone ze wsparcia:

1)      działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2)      górnictwo i wydobywanie;

3)      działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4)      przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5)      wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6)      produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7)      produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8)      produkcja metali;

9)      produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10)  transport lotniczy i kolejowy;

11)  gospodarka magazynowa.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

 • ogólne, nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • zakup robót budowlanych lub usług;
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty;

·         zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą);

 • zakup nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów;
 • podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach operacji objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wzory dokumentów (wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, wniosek o płatność, umowa przyznania pomocy) są dostępne w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW.

 

 

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
215
2525
3259749
7338
4100566